مطالب مرتبط با برچسب Metronome

مترونوم چیست؟ آموزش استفاده از مترونوم دیجیتالی و مکانیکی

آموزش راهنمای کار با مترونوم

مترونوم یک ابزار موسیقی ? است تا موسیقی دانان بدانند سرعت ایده آل آن ها باید چقدر باشد و همچنین به تمرین ریتم کمک می کند. برای بررسی اینکه مترونوم چیست؟ آموزش استفاده از مترونوم دیجیتالی و مکانیکی با انزل وب همراه باشید.